نازل بنزین و گازوئیل

نازل ها وقطعات قابل ارائه توسط این مجموعه بشرح زیر میباشد. در صورت نیاز به ثبت سفارش با دفتر مرکزی تماس بگیرید. ب


 

39 H

AILE A2101-11A

40 H

AILE 120 L

41 H

AILE ZYQ-13A

42 L

هرزگرد و لوله نازل

بدنه نازل بنزین

OPW 11A

نازل کره ای

KLE Korea

Comments are closed.