بتن رنگی

بتن رنگی طرحدار

بتن رنگی طرحدار

بتن رنگی


چرا بتن رنگی؟

با بتن رنگی دریای بی پایانی از طرحها ورنگها گزینه شما برای اجرا خواهد بود. راهکاری مناسب برای چشمگیر نمودن و ارائه نمایی جذاب و هماهنگ با محیط. بتن رنگی محوطه ویا اطاقی ساده رابه محلی تماشایی تبدیل میکند. بسیاری از تولیدکنندگان دامنه وسیعی از رنگها رادر اختیار مشتری قرار میدهند. از تناژی خاکی تارنگهایی پرجنب و جوش. همچنین بتن رنگی میتواند ظاهر یک کفسازی آجری، سنگی، کاشی ویا سفالی راارائه دهد. بتن رنگی علاوه براینکه به عنوان یک گزینه زیبا مطرح میباشد، بلکه گزینه اقتصادی، بدون هزینه نگهداری وسازگاربا سایر قسمتهای سازه میباشد. باداشتن مصالح مناسب، تکنیک خوب و یک پیمانکار خلاق شما میتوانید یک کفسازی بتن معمولی رابه یک اثر هنرمندانه تبدیل کنید. برای ادامه کلیک کنید. ب


نگهداری بتن رنگی

درصورتی که اجرای مناسب، نگهداری خوب و نگهداری حداقلی انجام شود، بتن رنگی برای سالها زیبایی اولیه خودرا حفظ خواهد کرد. بسته به رنگ استفاده شده ونوع سطح اجرا شده الزامات نگهداری بتن متفاوت خواهد بود. این الزامات توسط شرکتهای تولید کننده رنگ تعیین میگردد.

دراکثر موارد تولیدکنندگان بندکشی واجرای یک لایه سیلر رابر روی بتن رنگی تازه جهت افزایش مقاومت سایشی بتن، مقاومت دربرابر اشعه یو وی ومواد شیمیایی توصیه میکنند. اجرای سیلر علاوه براین میتواند باافزودن درخشندگی برروی سطح باعث افایش زیبایی  وجلوه کار گردد. برای مصارف درفضای بازو محوطه بسته به شرایط تجدید لایه سیلر بصورت سالانه یادوسالانه جهت حفظ رنگ شاید لازم گردد. برای اطلاع ازروشهای تمیز نمودن بتن رنگی کلیک کنید. ب

نظافت بتن رنگی

نظافت بتن رنگی


انواع بتن رنگی

بتن رنگی تنها یک گونه نمیباشد، بلکه روشها ومتدهای مختلفی برای تولید بتن رنگی وجود دارد.  زیبایی، ویژگیها، محدودیتهای هرروش باسایر روشها متفاوت میباشد. جهت آشنایی باهرکدام ازاین روشها ونتایج متفاوت آنها برروی عکی مربوطه کلیک کنید.

بتن رنگی

بتن رنگی ذاتی

بتن رنگی لکه ای

بتن رنگی لکه ای

بتن سخت رنگی

بتن سخت رنگی


انتخاب طرح بتنی

درانتخاب طرح ورنگ مهمترین پارامتر شرایط معماری پروزه میباشد. رنگها وطرحها بایستی درهماهنگی کامل باکلیت پروژه وحدت درفرایند طراحی ومدیریت یکسوی جریان فکری طراحی رابه نمایش بگذارد. سپس بادرنظر گرفتن روشها وشرایط عملکردی پروژه جنس، رنگ، ونوع بتن مناسب مشخص شود، ودر نهایت طرح اختلاط بتن برای بدست آوردن اهداف عملکردی وپایداری مورد نیاز طرح گردد. متخصصین شرکت فروردین بادر دست داشتن دانش روز، تجربیات فنی وتیمی متخصص ازکارشناسان فنی معماری وعمران راهی مطمئن ومستقیم برای مشاوره، طراحی واجرا رابرای شما آماده خواهند نمود. از طریق این لینک با ما تماس بگیرید. ب

جهت بازگشت به صفحه نور، نما و کفسازی کلیک کنید


Comments are closed.