محوطه سازی

محوطه سازی


محوطه سازی و محیط پیرامونی ساختمان ها علی رقم اهمیت زیاد آن، آخرین جایی است که سازندگان به آن توجه می کنند. محوطه و فضای سبز پیرامون یک ساختمان دارای اهمیتی برابر بانمای ساختمان ودکوراسیون داخلی ساختمان میباشد. بدون توجه به آنکه ایده اصلی طراحی محوطه برچه چیزی بنا شده است طراحی فضای سبزو محوطه سازی نیازمند توجه به جزییات تمام اجزاء محوطه میباشد. اجرای دقیق یک ایده خوب در محوطه سازی میتواند زیبایی وگیرایی مورد نیاز برای سازنده راکامل کند. انتخاب گیاهان و درختچه های مناسب بااضافه کردن رنگ وبافت درمحیط ساختمان میتواند زیبایی نما راتحکیم بخشیده وجاذبه ای قوی برای توجه ودر ذهن ماندن محل ایجاد کند. ب

محوطه سازی

محوطه سازی

محوطه سازی سواره رو

سواره رو ملک شما بخش مهمی از محوطه سازی ساختمانتان است، چرا که برداشت اول از ملک خودرا باورود مهمانان باین محوطه ایجاد خواهید نمود. همچنین این مسیر پرترددترین قسمت ازکل مجتمع شما میباشد. این مسئله بدین معنا است که این محوطه علاوه برزیبایی نیازمند استحکام وپایایی دربرابر این تراکم عبور ومرور میباشد. ب

یک طرح خوب برای محوطه سازی سواره رو، چشم انداز اطراف مسیر وساختمان رابا سبک معماری ساختمان توامان درنظر می گیرد. علاوه بر این، عرض و طرح سواره رو سهولت دسترسی به جایگاه شما رامشخص میکند. یک مسیر نامشخص وبا دسترسی سخت میتواند هم براثر عدم ساخت مسیر ایجاد شود وهم با کفسازی در سطحی وسیع ازمحوطه بدون درنظر گرفتن نورپردازی مناسب ومشخص کرد مسیر در عرض وسیع ازاین سطح کفسازی شده. گزینه های متنوعی برای طرح بندی محوطه سازی سواره رو وجود دارد، که شما می توانید بسته بنیازهای خود ازمیان آن طرحها انتخاب کنید. اولین تصمیم انتخاب بهترین مواد با توجه به بودجه و اهداف طراحی برای کفسازی مسیر دسترسی میباشد. نوع مصالح انتخابی شما برای کفسازی محوطه باید دوام کافی برای مقاومت در برابر ساییدگی ناشی ازتایر، ولک واثرات ناشی ازریختن نفت ومواد شیمیایی راداشته باشد. شما همچنین دراین مرحله باید لوازم جانبی مورد نیاز برای امن وجذاب تر نمودن محوطه سازی مانند دروازه ها وروشنایی رامشخص کنید. ب

محوطه سازی ماشین رو

محوطه سازی ماشین رو

نکات محوطه سازی

1- چهار پارامتراصلی در تعیین وارزیابی هرنقطه ازمحوطه سازی باید درنظر گرفته شود: ایمنی، دسترسی ،زهکشی و زیبایی. ب

2-ارائه بهترین برنامه راهبردی بامقایسه بین سه نوع طرح بندی رایج راست، دایره ای و منحنی شکل. ب

3-اطمینان ازاجرای دقیق عرض توصیه شده برای عبور تک و یا دوبل ماشین جهت تامین دسترسی آسان. ب

4-تعیین بهترین طول مسیر دسترسی بر اساس شمای کلی ملک و محوطه. ب

5-درنظر گرفتن جوانب مثبت ومنفی ازبین گزینه های موجود برای کفسازی، ازجمله بتن، شن، آسفالت، موزاییک. ب

6-محاسبه متوسط هزینه اجرا هرمتر مربع کفسازی بازای مواد مختلف موجود. ب

7-هزینه های اضافی ناشی ازطرح های پیچیده ،زهکشی ونیازهای درجه بندی و اجرای مسیر بصورت ترکیبی ویا منحنی شکل. ب

8- اثر بصری مورد نظر شما چگونه تحت تاثیر مصالح انتخابی شما قرار خواهد گرفت؟ ب

9-انتخاب ازبین گزینه های بسیار تزیینی موجوددر محوطه سازی با بتن، از جمله رنگهای اسیدی بتن، رنگ ذاتی(اینتگراله)،بتن برجسته وطرحهای بتنی ممکن. ب


جهت بازگشت به صفحه نورپردازی، نماسازی و محوطه سازی کلیک فرمایید

جهت تماس با ما کلیک فرمایید

 

Comments are closed.