نورپردازی

نورپردازی نما

نورپردازی نمای ساختمان میتواند زیبایی ساختمان، امنیت وایمنی محوطه راافزایش دهد. نورپردازی ساختمان همچنین اجازه میدهد تادر طول ساعتهای تاریکی نیزاز محوطه حداکثر بهره برداری شده وبر ارزش ملک افزوده شود.

نورپردازی گذر

نورپردازی گذر

نورپردازی ورودی

نورپردازی مناسب ورودیها علاوه برخوش آمدگویی مناسب به مراجعه کنندگان امکان تشخیص هویت آنهارا نیزفراهم میکند. وجود مسیری بانورپردازی در دوطرف گذر نمایی گرم ودلپذیر، علاوه برتامین ایمنی راایجاد خواهد نمود. چراغهای پایه کوتاه علاوه برروشن نمودن مسیر پوشش وکف اطراف مسیر رانیز روشن مینماید، درمسیرهای طولانی این چراغها حدود راه رانیز نشان خواهند داد.

خوشبختانه امروزه اکثر تجهیزات نورپردازی نما ولتاژ پایین میبانشد.وبرخلاف سیستمهای 120 ولت خطر کمتر وهزینه پایینتری جهت نصب وخرید آنها احتیاج است. بدلیل ولتاژ پایینتر مصرف آنها نیز تایک دهم نمونههای 220 ولت خود میباشند. ازسویی دیگر هیچ محدودیتی درمیزان اثر بخشی این سیستمها بربیننده وجود نداشته ودر صورت طراحی مناسب اثری قوی دربر خواهند داشت. ب

طراحی نورپردازی محوطه همواره بانوع کاربری محل شروع میشود. آیا دراین محل رفت وآمد وجود دارد ونیاز به نورپردازی مناسب برای حفظ کاربری وجود دارد یاخیر؟ یااین محل تنها جهت اثربخشی وایجاد زیبایی بصری نورپردازی میگردد؟

درکنار نحوه کاربری فضا، نورپردازی پارامترهای دیگری نیز دارد. هریک ازبخشهای فضا بایستی درطی نورپردازی بطور مستقل درنظر گرفته شود. موارد زیر بعنوان نمونه بایستی کنترل شود:

نما ازداخل مجموعه: ازهر پنجره یا دریچه ازداخل تاسیسات ویا ساختمانهای موجود دریک جایگاه بایستی هماهنگی ویکپارچگی نورپردازی بامحوطه وطراحی مطلوب بوده وکنترل شود. ب

نقاط گره طراحی: درهر طرح نورپردازی یک یادو نقطه درمحوطه برای جلب توجه وکشاندن نگاهها انتخاب شود. درمیان المانها، اجزایی بابیشترین اثر وسایه را انتخاب نمایید. ب

ایجاد عمق درمنظره:  نورپردازی مسیرهای عبور ، ساختمانها، وبرخی ازاجزاء بستر محوطه اجزای مهمی درایجاد ونمایش حس عمق  برای نورپردازی هستند. ب

تقابل نور زمینه ونور متمرکز: محوطه بایستی دارای نوری ملایم وگسترده درتمام پهنه باشد. ولی نورهای متمرکز بایستی تنها درچند جز برای کشاندن نگاهها به آن درنظر گرفته شود.

نورپردازی محوطه

نورپردازی محوطه

استراتژی نورپردازی

سه روش کلی برای بکار گرفتن نورپردازی برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب وجود دارد.

نورپردازی پایین سو: برای ایجاد نوری پراکنده، ملایم ولطیف ازتکنیکهای نورپردازی پایین سو استفاده میکنیم. هدف دراین تکنیک در نورپردازی ایجادی نوری مانند نور مهتاب کامل برمحوطه خاصا اطراف المانهای مهم مانند درختان بلند میباشد. ب

نورپردازی بالاسو:  تمام هدف ایجاد نمایشی ازسایه های پررنگ واثرات قوی میباشد. بااستفاده ازنورهای بالاسو برروی درختان یاالمانهای معماری به کنتراست موجود بین نقاط پرنور وسایه ها نیروی بیشتری داده میشود. ب

 نورپردازی چلیپایی: این نورپردازی تکنیکی است که درآن برروی یک المان گره درنما، ازچند جهت مختلف برای حذف سایه ها، نور تابانده میشود. صخره یاگیاهان پرپشت وکوتاه ازبهترین انتخابها برای این تکنیک هستند. ب

 چه نقاطی باید نورپردازی شوند؟

مسیرهای دسترسی: نورپردازی پیاده روها برای ایمنی وزیبایی الزامی است. ولی سواره روها نیاز بنور زیادی ندارند وتنها برای نشان دادن مسیر استفاده میشوند چراکه اتومبیلها ازنور چراغ خود میتوانند استفاده نمایند. البته همواره بایستی درنقاط تجاری وجایگاههای عرضه سوخت استفاده ازنور جهت تشخیص بموقع راننده وتصمیم گیری مورد نظر باشد. ب

ایوانها ومکانهای رستورانی: درمحیط باز بااستفاده ازنورپردازی پایین سو نور لازم بدون کورشدن دید نفرات درحال استفاده ازمحیط رافراهم مینماید. ب

درختان والمانهای معماری: مکانی فوق العاده برای نورپردازی بالاسو وچلیپایی میباشند. ب

نورپردازی محیط

نورپردازی محیط

بازگشت به صفحه کفسازی، نورپردازی، نما

Comments are closed.