اطلاعیه برند سازی پمپ بنزین ها

اطلاعیه انجمن صنفی جایگاهداران برای برند سازی پمپ بنزین ها


انجمن صنفی جایگاهداران سراسر کشور طی اطلاعیه ای در رابطه با طرح برند سازی پمپ بنزین های سراسر کشور که از طرف وزارت نفت اعلام شده است، در حال پیگیری راه اندازی برندی با سهام و مدیریت خود جایگاهداران محترم میباشد. در این رابطه اطلاعیه مذکور در زیر قابل مشاهده است. ب


اطلاعیه طرح برند سازی پمپ بنزین ها

اطلاعیه طرح برند سازی پمپ بنزین ها

Social tagging: > > > >

Leave a Reply