پمپ بنزین سیستانی

پمپ بنزین سیستانی


تجهیز و راه اندازی پمپ بنزین سیستانی – استان کرمان جیرفت

پمپ بنزین سیستانی واقع در منطقه کرمان، ناحیه جیرفت میباشد. توزیع فراورده در این پمپ بنزین توسط سه دستگاه دیسپنسر 4 نازله مولتی ای ایکس و دو دشتگاه دیسپنسر 2 نازله مجیک انجام میگردد. ب

دیسپنسر و تلمبه بنزینی مجیک به عنوان انتخابی اقتصادی جهت مالکان پمپ بنزین های فعال مطرح میباشد. این دیسپنسر ها و تلمبه ها دارای ابعادی کوچکتر نسبت به نمونه های دونازله اس ام ای میباشد. از اینرو گزینه ای مناسب جهت جایگاه های کوچک ویا با طراحی متراکم میباشد. عملکرد دستگاه های محصول آذر پیشرو قطعه (سومو) بدون تفاوت بین انواع مدل های موجود یکسان بوده و دارای طراحی و مشخصات یکسان ویا نزدیک به هم میباشد. ب


پمپ بنزین سیستانی

پمپ بنزین سیستانی

Social tagging: > > > > > >

Leave a Reply